About RAD

Mục Tiêu Chung

Mục tiêu thiết lập một hệ thống kết nối, thu thập dữ liệu, quản lý điều khiển cho các trạm, các hệ thống Recloser, LBS, … trên toàn bộ lưới điện phân phối, thông qua các kết nối LAN/WAN hiện hữu của hệ thống và kênh dự phòng bởi các kết nối không dây 2G/3G/4G. Thiết kết nối đảm bảo tính sẵn sàng và bảo mật cho toàn bộ hệ thống kết nối trên.

Mô Hình

Mô hình kết nối bao gồm 2 phần:

– Phần tại trung tâm quản lý điều khiển tập trung (Control Center).

– Phần tại các trạm remote (các trạm biến áp không người trực, các trạm recloser, LBS, …)

No Tags

Relatest posts