Giới Thiệu Về RAD

Mục Tiêu Chung

Mục tiêu thiết lập một hệ thống kết nối, thu thập dữ liệu, quản lý điều khiển cho các trạm, các hệ thống Recloser, LBS, … trên toàn bộ lưới điện phân phối, thông qua các kết nối LAN/WAN hiện hữu của hệ thống và kênh dự phòng bởi các kết nối không dây 2G/3G/4G. Thiết kết nối đảm bảo tính sẵn sàng và bảo mật cho toàn bộ hệ thống kết nối trên.

Mô Hình

Mô hình kết nối bao gồm 2 phần:

– Phần tại trung tâm quản lý điều khiển tập trung (Control Center).

– Phần tại các trạm remote (các trạm biến áp không người trực, các trạm recloser, LBS, …)

No Tags

Relatest posts