Sứ mệnh

Với chiến lược phát triển trong kỷ nguyên mới, phù hợp với xu thế toàn cầu hóa và sự phát triển không ngừng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, IMTEK đang từng bước trở thành một công ty chú trọng phát triển những sản phẩm, dịch vụ, giải pháp sáng tạo, đột phá để tiếp tục kiến tạo nên những giá trị đích thực cho cuộc sống, đóng góp vào sự phát triển vững mạnh của nền kinh tế Việt Nam.

Cung cấp cho khách hàng và đối tác các sản phẩm, dịch vụ Viễn thông – CNTT – Truyền thông, Truyền dẫn và Dịch vụ Hội nghị truyền hình, Hệ thống tổng đài, Trung tâm chăm sóc khách hàng (Contact Center), Hạ tầng truyền thông và trung tâm dữ liệu, lưu trữ, sao lưu và phục hồi dữ liệu, An ninh, an toàn bảo mật hệ thống, ảo hoả và điện toán đám mây chất lượng, đột phá, sáng tạo.

Tôn vinh và đánh giá giá trị đích thực của người lao động.

Tiên phong trong các hoạt động về cộng đồng.